Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

TESTIMONIALE STUDENTI DESPRE CURSUL ” DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE SI A CREATIVITAȚII PENTRU STUDENȚI”

Prezentul Raport este elaborat în cadrul subactivității 5.1 “Planificarea, realizarea și coordonarea cursurilor de specializare pentru Personalul didactic din învatamântul superior si tertiar non-universitar în cadrul analizei nevoilor din companii, în dezvoltarea cursurilor pentru stimularea competentelor analitice, creativitatea studentilor și competențele necesare studentilor/absolventilor pentru a rezista într-o lume aflată în schimbare”, cu scopul de a evidenția opinia cursanților cu privire la eficiența cursului Dezvoltarea inteligenței emoționale si a creativitații pentru studenți, la gradul de dobândire a competențelor profesionale și transversale, la metodele de predare folosite de către formator etc.

Obiectivul general:

• abordarea creativă a procesului de învăţământ;

Obiective specifice:

• explicarea şi interpretarea proceselor, mecanismelor şi factorilor care influenţează creativitatea

• identificarea unor tehnici, metode şi strategii de dezvoltare a creativităţii şi de eliminare a blocajelor acesteia

• cunoaşterea importanţei factorilor educativi în stimularea creativităţii

• utilizarea unor forme de activitate şi procedee de stimulare a creativităţii specifice disciplinelor şcolare

• înţelegerea relaţiei dintre creativitate, ca trăsătură a personalităţii cadrului didactic şi dezvoltarea creativităţii copiilor/elevilor

• formarea unui sistem de atitudini pozitive faţă de cultivarea creativităţii prin procesul instructiv – educativ.

 COMPETENȚE PROFESIONALE

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă

• Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar

• Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici.

• Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)

• Îmbunătăţirea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.

COMPETENȚE TRANSVERSALE

 • Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei.

• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;

• Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue.

Cuprinsul cursului: 

 • I.Evolutia conceptului de inteligenta emotionala. Repere istorice
 • II. Tipuri de inteligenta emotionala.
 • III. Creativitatea. Teorii ale creativitatii.
 •  IV.Metode de măsurare a inteligenţei emoţionale.
 • V. Dezvoltarea sociala a inteligentei emotionale.
 • VI Rolul inteligenței emoționale în mediul școlar/universitar.
 • VII Utilizarea în practica educationala a inteligenţei emotionale.

Din analiza răspunsurilor la chestionarele de evaluare a cursului “Dezvoltarea inteligenței emoționale și a creativității studenților“, rezultă că majoritatea respondenților au apreciat că:

 • acest curs și-a atins obiectivele;
 • acest curs a reprezentat o experiență pozitivă;
 • subiectele abordate au fost prezentate amănunțit;
 • formatorul a folosit metode de predare interactive;
 • în urma participării la curs au fost îmbunătățite competențele și au fost atinse rezultatele învățării;
 • competențele obținute în urma participării la curs susțin adaptarea  cursurilor predate în concordanţă cu noile competenţe obţinute.

În urma analizei efectuate în cadrul acestui raport, considerăm că prin organizarea și derularea întâlnirii cu profesori din grupul țintă, au fost atinse obiective ale Sub.act. 5.1 Planificarea, realizarea şi coordonarea cursurilor de specializare pentru personalul didactic din învăţământul superior terţiar non-universitar în cadrul analizei nevoilor din companii, în dezvoltarea  cursurilor pentru stimularea competenţelor analitice, creativitatea studenţilor şi competenţele necesare studenţilor/absolvenţilor pentru a rezista într-o lume aflată în schimbare”.

TESTIMONIALE CADRE DIDACTICE DIN GRUPUL TINTA DESPRE CURSUL ” TEHNICI DE AUTOEVALUARE SI INTEREVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE”

Cursul Tehnici de autoevaluare si interevaluare a lucrărilor scrise a vizat  implementarea de strategii cognitive adaptate contextelor actuale, anticiparea nevoilor de formare în societatea modernă care este în continuă schimbare, cu o piață a muncii în evoluție permanentă și cu cerințe variate;

 Cadrele didactice participante  au evaluat această participare ca fiind o oportunitate deosebită de a participa la cursuri de formare și de a/și îmbunătăți competențele prin cercetare, educație și transfer de cunoștințe, sub îndrumarea unui formator cu o pregătire și o experiență excepționale;

 Educația nonformală a fost apreciată larg ca o formă de învățământ organizată printr-o curricula gratuită și recunoscută în context specific, exemplu fiind oferite de cursuri de formare organizate cu fonduri europene.

Prin parcurgerea acestui curs: 

 • Au fost create premisele  pentru îmbunătățirea  competențelor într-un mediu de formare inovativ, cu formatori de prestigiu și cu experiență vastă;
 • Au fost identificate și structurate  idei care să ajute în activitatea de formare continua a cadrelor didactice participante;
 • Au fost frunizate  către profesori informații privind organizarea și implementarea activităților și a parcursului studenților având în vedere aspecte relevante precum competențe, crearea/adaptarea unor medii inovative de învățare și formare;

– A fost evidențiată nevoia generală de dezvoltare a competențelor și a resurselor de specialitate folosite de profesori în activitatea didactică;

–  a fost detaliat suportul academic permanent adaptat acordat de cadrele didactice studenților/cursanților;

– au fost discutate în detaliu aspecte de natură a contribui la înțelegerea tehnicilor și instrumentelor necesare în activitate;

– au fost discutate în detaliu aspecte de natură a contribui la cunoașterea informațiilor utile necesare despre cursului de formare pentru transparență deplină;

– Calificarea superioară și aptitudinile dezvoltate permanent pentru procesul didactic inovativ

adaptat la cerințele europene;

– Tehnici de autoevaluare și de auto-analiza a nevoilor profesionale;

Resursele considerate necesare de către profesori în auto-analiza nevoilor profesionale și folosite parțial în cadrul acestui curs au fost: chestionar de evaluare a punctelor tari/slabe ale pregătirii sale, interviul, cercetarea individuală pe anumite teme, filmele cinematografice reprezentative şi cărțile reprezentative din literatura universală, identificarea activităților care îi fac plăcere persoanei să le desfășoare pe termen lung, descoperirea domeniului de activitate unde îi va fi ușor tânărului să se motiveze; profesor foarte bine pregatit în domenii, profesor practician, mijloace de prezentare ppt, flipchart, diverse materiale bibliografice.

Cursul de formare “Tehnici de autoevaluare și auto-analiză a nevoilor profesionale” destinat cadrelor didactice, este organizat de către doamna profesor TUREAC Cornelia, reprezintă unul din rezultatele previzionate ale Proiectului Metode Educaționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A. 

Din analiza răspunsurilor la chestionarele de evaluare a cursului Tehnici de autoevaluare si interevaluare a lucrărilor scrise “, rezultă că majoritatea respondenților au apreciat că:

 • acest curs și-a atins obiectivele;
 • acest curs a reprezentat o experiență pozitivă;
 • subiectele abordate au fost prezentate amănunțit;
 • formatorul a folosit metode de predare interactive;
 • în urma participării la curs au fost îmbunătățite competențele și au fost atinse rezultatele învățării;
 • competențele obținute în urma participării la curs susțin adaptarea  cursurilor predate în concordanţă cu noile competenţe obţinute.

În urma analizei efectuate în cadrul acestui raport, considerăm că prin organizarea și derularea întâlnirii cu profesori din grupul țintă, au fost atinse obiective ale Sub.act. 5.1 Planificarea, realizarea şi coordonarea cursurilor de specializare pentru personalul didactic din învăţământul superior terţiar non-universitar în cadrul analizei nevoilor din companii, în dezvoltarea  cursurilor pentru stimularea competenţelor analitice, creativitatea studenţilor şi competenţele necesare studenţilor/absolvenţilor pentru a rezista într-o lume aflată în schimbare”.